ŞUSKİ HAKKINDA


ŞUSKİ 31.03.2014 tarihli, 6360 sayılı yasaya uygun olarak kurulmuştur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapmakta ancak bağımsız bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 11 Daire Başkanı ve 40 Şube Müdürü, , 1 Hukuk Müşaviri, , toplam 88 memur,  467 kadrolu işçi ve 152 alt yükleniciye bağlı işçi ile hizmet vermektedir.

 

İSTATİKLERLE ŞUSKİ

 

Hizmet Verilen Nüfus:

1 milyon 801 bin 980 kişi 

Toplam Hizmet Alanı:

18.584 km²

Abone Sayısı:

245 000

Su Şebeke Uzunluğu:

 

İsale Hattı Uzunluğu:

 

Su Kaynaklarının Verimi:

 

Şehre Verilen Ortalama Su:

 

İçme suyu Arıtma Tesisi Sayısı:

 

İçme suyu Arıtma Tesisleri Kapasitesi:

 

Su Depolarının Hacmi:

 

Kanal Şebeke Uzunluğu:

 

 

 

 

ŞUSKİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 1. Kullanılmış suların toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması arıtılması ve uygun bir deşarja verilmesi
 2. Şehrimizde yeni imara açılan yerleşim alanlarına su ve kanalizasyon şebekeleri inşa ederek alt yapı hizmetlerini götürmek.
 3. Arıtma tesisinde Fırat nehrinden (kanal) alınan suyun arıtma tesisi ünitelerinde, Teknik elemanlarımızın kontrolünde cihazlar ve suyun dezenfeksiyonunda kullanılan kimyevi maddeler yardımı ile temizlenip İçme, kullanma ve endüstri suyunun temini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
 4. Yağış sularının yerleşim bölgelerinden uzaklaştırılması ve en yakın tahliyeye bağlanması
 5. Park bahçe ve mezarlıklara şehir şebekesinden su verilmesini sağlamak
 6. Ana ve ara yollardaki arızalarda kazı izninin verilmesi.
 7. Afet durumlarında ilimiz dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşları ile ortak teknik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 8. Şehir kanalizasyon ve İçme suyu şebeke projelerinin hazırlatıp yürürlüğe konulması ve takibini sağlamak.
 9. Kanalizasyon sularını sağlıklı bir hale getirmek için atık su arıtma tesisini kurmak

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Şanlıurfa halkının ihtiyaçlarına en uygun düzeyde cevap verebilecek, Kalite yönetim sisteminin gereklerini sürekli iyileştiren, Çevremize, müşterimize, saygılı ve duyarlı, bir kurum olmak

 

YÖNETİM ORGANLARI

 

 • GENEL KURUL

  GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

  ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Meclisi ŞUSKİ Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve görevleri görüşüp karar bağlamak üzere toplanır.
       
  GENEL KURULUN GÖREVLERİ
  • Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak. 
  • Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak.
  • Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak.
  • Personel kadrolarının ihdas, değiştirme ve kaldırılması karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek.
  • Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak.
  • Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak.
  • Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
  • Yapılan çalışmaların bu kanunun ve bu kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak.
  • Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak.
  • ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
 • YÖNETİM KURULU

  ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel müdür, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

  Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.

  Yönetim Kurulu’na atanacak olanların ŞUSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.
       
   
  YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

 

  • Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
  • Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
  • Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
  • Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırlarını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
  • Genel müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
  • Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,
  • Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
  • Hizmetin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
  • Genel Müdürün önerisi üzerine teftiş ve kontrol kurulu başkanı, 1.nci hukuk müşaviri, daire başkanları, , daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil ve terfi ile işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
  • Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.

 

 

 

 • İdari Yapı

 

6360 sayılı KANUN ile 2014 yılında kurulan ŞUSKİ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak görev yapmakta ancak bağımsız bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ŞUSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi Kurumun Genel Kurulu’nu oluşturur. ŞUSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. ŞUSKİ Genel Müdürü, Kurumun YönetimKurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. ŞUSKİ Genel Kurulu (ŞBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

ŞUSKİ, idari yapılanma olarak 3 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 11 Daire Başkanlığı ve 40 Müdürlükten oluşmaktadır. Kurumda; 
toplam 88 memur,  467 kadrolu işçi ve 152 alt yükleniciye bağlı işçi ile hizmet vermektedir.

 

Kurumun gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını  da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

ŞUSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, ŞUSKİ ile sözleşme yaparak su veya atık su
abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, mahalle ev, mahalle işyeri olarak ayrılır.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 

Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik

İnsana ve Çevreye Saygı 
Kurumsal Gelişim 
Sürekli ve Kaliteli Yönetim

Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
Katılımcılık
Meslek Etiğine Bağlılık
Halka Yakınlık
Müşteri Memnuniyeti
Kalite