İÇ DENETİM


İç Denetimin Tanımı

 

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, sertifikalı İç Denetçiler tarafından yapılır. İç Denetim Birimi Başkanlığı, doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak çalışır.

 

İç Denetimin Tarihsel Gelişimi

 

İlk olarak 1940'lı yıllarda İç Denetim özel sektörde uygulama alanı bulmuştur. 1941 yılında İç Denetçiler Enstitüsü IIA'in (The Institute of Internal Auditors) New York'ta kurulmasıyla iç denetim ortaya çıkmıştır. Enstitü, ABD dışındaki ilk birliğini 1944'de Toronto'da, Avrupa'daki ilk birliğini de 1948'de Londra'da kurmuştur. İç denetim, 1990'li yıllardan itibaren de Amerika, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerinde kamu sektöründe uygulanmaya başlanmıştır.

 

Türkiye'de ise 1980'li yıllarda iç denetim uygulamasına özel sektörde başlanmış ve uygulamanın yaygınlaşması ile 1995 yılında "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" (TİDE) kurulmuştur. 2000'li yıllarda Bankacılık Gözetimine İlişkin Basel Komitesi, bankalar için bazı iç denetim faaliyetlerini zorunlu kılmıştır. 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında iç denetim zorunlu hale getirilmiştir. Kanun'un 63.maddesinde iç denetimin uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun olarak sertifikalı iç denetçiler tarafından yapılacağı, kamu idarelerinde doğrudan üst yöneticiye bağlı İç Denetim Birimi Başkanlıklarının faaliyete geçirileceği ifade edilmiştir.

 

 ŞUSKİ  İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI'NIN KURULUŞU

 

ŞUSKİ İç Denetim Birimi Başkanlığı'nın Görevleri ve Sorumlulukları

 

İç Denetim Birimi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, birim faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiye düzenli olarak bilgi verilir. 

b) Denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar Üst Yöneticiye ayrıca raporlanır. 

c) Denetlenen birim tarafından kabul edilmeyen, ancak her ne kadar denetlenen birim tarafından kabul edilmese de, İdare açısından kritik düzeyde önem taşıdığı değerlendirilen risklere ilişkin olarak Üst Yönetici bilgilendirilir. 

ç) Üst Yönetici tarafından uygulanmaması yolunda talimat verilen önerilerle ilgili olarak, bu öneriye ilişkin gerçekleşebilecek risklerin Üst Yönetici tarafından üstlenildiği manasına geldiği konusunda Üst Yönetici bilgilendirilir. 

d) Denetlenen birimlere ilişkin yapılan izleme sonuçları Üst Yöneticiye ayrıca raporlanır. 

e) İdare nezdinde yürütülen güvence sağlama, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile İdare dış denetime hazırlanır.